Házirend

Nyomtatás PDF

Kedves Szülők!


Kérjük, hogy intézményünk házirendjét figyelmesen olvassák el, és az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek az abban foglaltak betartására.

Házirendünk az alábbi jogszabályok alapján készült:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló11/l994. (VI. 8.) MKM rendelet,
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.

A házirendünkben megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépésétől az intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve a szülőkkel történő megállapodás szerint – a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt érvényesek.

1. Általános információk

Az óvoda címe, elérhetősége:
Pozsonyi ltp Óvoda
1043 Budapest, Mártírok u.1.
Telefon/fax: 3-690-188
e-mail címünk: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Intézményvezetés

•   Óvodavezető: Szaitzné Gregorits Anna

•   Tagóvoda vezető: Maróthy Erzsébet

•   Óvodatitkár: Szigetváriné Csáforda Andrea

 

Pedagógiai munkát segítők:

•    Gyermekvédelmi megbízott: Szökrön Anita

Fejlesztést segítő szakemberek:

•    Logopédus: Szentiványi Szilvia

2. Az intézmény nyitva tartása

Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarenddel működik.

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 6 órától 18 óráig.
Abban az esetben, ha a szülők /vagy meghatalmazott személy/ az óvoda zárásának időpontjáig akadályoztatásuk következtében nem tudják hazavinni gyermeküket, az ügyeletes óvodapedagógus a szülő által megadott telefonszámon megkísérli elérni valamelyik családtagot, ezzel az óvoda zárásáig próbálkozik. Sikertelenség esetén KÖTELESSÉGÜNK a rendõrséget hívni, akik hivatalból gondoskodnak a gyermek elhelyezésérõl.

A gyermekek létszámától függően összevont csoportok működhetnek:

•    reggel 6:30 -tól 7 óráig
•    délután 17 órától 17:30 -ig, valamint csökkent gyermeklétszám esetén.

Az óvoda nyitását követő, valamint a zárást megelőző fél órában a gyermekek az ügyeleti csoportszobában tartózkodnak, az ügyeletes óvodapedagógussal.

A nevelési év szeptember 1–től augusztus 3l–ig tart, mely két részből áll.

Szorgalmi időszak: szeptember 1–től  május 31–ig.
Nyári időszak: június 1–től augusztus 31–ig.

Az általában öt hét nyári zárás (időpontjának meghatározása a fenntartó jóváhagyásával történik) időpontjáról  legkésőbb február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. A szülő kérésére gyermekét – szükség szerint – a nyári zárva tartás időszaka alatt kerületünk másik óvodájában helyezzük el.

Nevelőtestületünk – a törvény által biztosított lehetőség szerint – nevelési évenként legfeljebb öt nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, melyet az óvodapedagógusok szakmai fejlesztésére fordítunk. Az ügyeletet ezen időszak alatt a jogszabálynak megfelelően biztosítjuk.

3. Az óvodai ellátás igénybevételének lehetősége

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény.

Óvodába felvehetõ gyermek az, aki az adott nevelési év december 31-ig betölti a harmadik életévét. Az iskolai élethez szükséges fejlettség eléréséig, de legfeljebb a hetedik életévét betöltõ gyermek, a Szakrtõi Bizottság javaslatára, a nevelõtestület egyetértésével vehet részt óvodai nevelésben.

Az óvodai felvétel átvétel, jelentkezés alapján történik.

Az óvodába történõ felvételt a jelentkezés elõzi meg.

Az óvodába történõ felvételrõl az intézmény vezetõje dönt.

A felvett- és az elutasított gyermekek határozat formájában értesítést kapnak.

Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban?


•    Három éves kortól mindaddig – legkésőbb nyolc éves korig – amíg eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.
•    Fel kell venni az óvodába azt a gyermeket, akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

4. Gyermekek az óvodában


A gyermekek joga hogy…

•    az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
•    személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára  fizikai és lelki erőszakkal szemben biztosítani.
•    személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.
•    képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön.
•    adottságainak megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve – az óvoda vagy szülei közbenjárásával – pedagógiai szakszolgálathoz segítségéért forduljon.
•    családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkeztetésben részesüljön.
•    rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

A gyermekek kötelessége:

•    hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon.
•    óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
•    hogy betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét.
•    megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit.
•    hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

Védő-óvó intézkedések

•    A gyermekek védelme érdekében a bejárati ajtó kettős kilincsének használata valamennyi dolgozó és szülő feladata.
•    Felelősséget csak abban az esetben tudunk vállalni, ha érkezéskor a szülő személyesen adja át gyermekét a vele foglalkozó óvónőnek, vagy dajkának illetve ugyanilyen módon jelezze távozási szándékukat.
•    A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (szóban vagy írásban) meghatalmazott nagykorú személy viheti el az óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri.
•    Az óvodapedagógus csak a szülő megérkezéséig felel a gyermek testi épségéért.
•    A szülők válása esetén a gyermek csak bírói ítélet szerint, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek adható ki.
•    Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület.
•    A szülő köteles az óvoda szokás és szabályrendszerét betartani és betartatni: Amennyiben a pedagógusban a gyermekkel kapcsolatosan veszélyeztetettség gyanúja merül fel, az 1997. évi XXXI. Tv. 5 és 17 § szerint köteles eljárni.
•    A nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint (kirándulások és egyéb programok, új gyermek érkezését követően) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, melynek tényét és tartalmát dokumentáljuk. Felhívjuk figyelmüket a tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásra, a tilos és az elvárható magatartásformára.

-    Tilos  a folyóson szaladgálni, bútorokra felállni.
-    Csoportszobába, gyermekek által használt helyiségbe utcai cipővel belépni.
-    Csúszdán fejjel lefelé csúszni.
-    Tornaeszközöket csak óvónő felügyelete mellett  használhatják.
-    Kerékpározni, motorozni csak az arra kijelölt helyen lehet.
-    Hintát csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

•    Baleset esetén a gyermeket haladéktalanul el kell látni, a baleset súlyosságától függően orvosról gondoskodni szükséges (mentő).
•    Tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési útvonalon hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét.

A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

Intézményünk működése során az alábbi szabályokat szigorúan be kell tartani:

•    Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak!
•    Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van.
•    A gyermekek óvodába lépésekor – a jelentkezés során – a szülőnek tájékoztatást kell adnia gyermeke rejtett betegségeiről. Amennyiben ez később jut az érintett pedagógus tudomására, felelősséget nem tudunk vállalni.
•    Az óvodában megbetegedő gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie.
•    Lázasan, hányással vagy hasmenéssel kiadott gyermeknél orvosnak kell igazolnia, hogy a gyermek egészséges, s csak ekkor jöhet újból óvodába.
•    A gyermeknek gyógyszer nem adható be az óvodában. Kivétel a magas láz  csillapítására, az allergia következtében kialakult állapot kezelésére szánt gyógyszerek, eszközök.
•    Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket a saját, és óvodástársai egészségének védelme érdekében nem vehetünk be. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.
•    Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyógyult gyermeket.

A gyermekek felszerelései és eszközei

Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be  szüleik!
Az eredményes nevelő/fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések szükségesek:
•    Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító lábbeli),
•    Udvari játszóruha és cipő,
•    Tornához kényelmes ruha, tornacipő, fiúknak rövidnadrág, póló, kislányoknak lehet dressz.
•    Egy váltás alsónemű.


A gyermekek ruhája és cipője összecserélődhet, ezért gyermekeik biztonságérzetének fokozása, és a könnyebb eligazodásuk  érdekében is kérjük jellel ellátni ruháikat és cipőiket.
Az óvodai ünnepeket és egyéb rendezvényeket megillető ünneplő, vagy más alkalomhoz illő ruházat szükségességéről a szülőket időben tájékoztatjuk.
Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát lehetőség szerint kérjük mellőzni, amennyiben mégis behozzák, kérjük jelezzék ezt,  vagy adják át a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak, mert felelősséget csak ily módon tudunk vállalni. 

A gyermekek étkeztetése az óvodában

Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, melyet – a szülők segítségével – naponta gyümölccsel és zöldséggel egészítünk ki.
A szükségleteknek megfelelő folyamatos tízórai 8 órától 9 óráig tart, ezért a később érkezőket kérjük, hogy otthon tízóraizzanak.
Az ebéd: 11.45-12.45-ig , az uzsonna: 15 órától 15.30-ig tart.(Mindkét időpont a korcsoportok napirendjétől is függ.)
Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és egyéb élelmiszerekkel.

A térítési díjak befizetése és visszafizetése


Az étkezési térítési díj befizetésekkel kapcsolatos támogatási formákról (szabályozó rendeletekről) a nevelési év elején a szülői értekezleten, valamint igény szerint folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket.

Étkezési térítési díjkedvezmények:
Normatív támogatásként 2015. szeptemberétõl az étkezési térítési díj fizetése alól mentesülnek:

- a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõ családok,

- a három vagy több gyermekes és a tartósan beteg gyermeket nevelõ családok,

- a szülõk nyilatkozata alapján a törvényben meghatározott 1 fõre jutó minimum-összeget meg nem haladó jövedelmû családok.


A befizetések rendje
•    A befizetés időpontját – havonta két nap – az óvodában jól látható helyre időben kifüggesztjük (befizetésre csak ezen a két napon van lehetőség).
•    Az étkezési díjkedvezményben részesülő szülők a befizetés napján aláírásukkal igazolják a normatív kedvezmény igénybevételét.
•    Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8 óráig írásban (a bejárati ajtó mellett elhelyezett „Ebédlemondás” című füzet értelemszerű kitöltésével), indokolt esetben telefonon. A lemondás a következő naptól érvényes és a következő havi befizetéskor jóváírható. Abban az esetben, ha a szülő nem mondta le gyermeke ebédjét, (tízóraival és uzsonnával értendő) annak összegét nem igényelheti vissza.
•    A térítésmentesen étkező gyermekek hiányzását is be kell jelenteni.

A távolmaradás igazolása

A gyermekek távolmaradásának okát a szülőknek be kell jelenteni.
•    A tanköteles, egészséges gyermek tartós hiányzását indokolt esetben az óvodavezető engedélyezheti.
•    A tanköteles gyermek kimaradását a szülőknek be kell jelentenie, jelezve a távozás okát és azt, hogy gyermeke melyik óvodába távozik, és azt a befogadó óvoda igazolja.
•    Három napon túli hiányzás után orvosi igazolással jöhet újra óvodába a gyermek.
•    Megszűnik az óvodai elhelyezés - az iskolai életmódra történő felkészítő foglalkozás kivételével – ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, ha a szülőt legalább két alkalommal figyelmeztette az óvodavezető, az igazolatlan mulasztás következményeire.
•    Ha a tanköteles gyermek egy nevelési évben hét napnál többet hiányzik igazolatlanul, az óvodavezető értesíti az illetékes jegyzőt, valamint a Gyermekjóléti Szolgálatot.

5. Szülők az óvodában

 

Óvodánkban lehetőséget biztosítunk a szülőnek (a szülő jogai) :

•    Az intézmény működését szabályozó dokumentumokban foglaltak megismerésére (Helyi nevelési program, Intézményi minőségirányítási program, SZMSZ, Házirend) és azok véleményezésére.
•    Gyermekeik fejlődéséről, viselkedéséről történő folyamatos tájékoztatásra.
•    Írásbeli javaslataik kivizsgálására és érdemben történő megválaszolására.
•    Gyermekeik számára a nevelési időn túl szervezett tevékenységekben történő részvételre.
•    Bekapcsolódási és részvételi lehetőséget az óvoda életébe.
•    Szülői szervezet létrehozásának kezdeményezésére, valamint az abban történő munka vállalására.
•    Személyesen, vagy képviselőjük által részt vehetnek az érdekeiket érintő döntések meghozatalában, ezáltal óvodánk irányításában.
•    Az óvoda helyi nevelési programjában rögzített módon az óvodapedagógusokkal történő kapcsolattartásra.
Gyermekeik részére a törvényi előírások szerinti fakultatív hit- és vallásoktatás megszervezésének kezdeményezésére.

Az óvodánkba járó gyermekek szüleitől kérjük (a szülő kötelessége):

•    Gondoskodjanak a gyermekeik megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításáról.
•    Biztosítsák gyermekeik számára az óvodai nevelés keretében folyó, a gyermekek további életútját meghatározó foglalkozásokon való részvételt.
•    Segítsék elő gyermekeik közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
•    Tartsanak rendszeres kapcsolatot a gyermekeikkel foglalkozó óvodapedagógussal.
•    Kísérjék figyelemmel, és segítsék gyermekeik folyamatos fejlődését.
•    Érvényesítsék gyermekeik jogait.
•    Az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát tartsák tiszteletben.
•    Az óvoda pedagógusai és a nevelő munkát közvetlenül segítői  közfeladatot ellátó személynek számítanak. /Közokt.Tv. 16.§3.bekezd./

Kapcsolattartás, az együttműködés lehetőségei

A gyermekek közös nevelése érdekében szükség van az igazi valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb konfliktus, probléma esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

•    Az együttműködésre alkalmas fórumok:
Szülői értekezletek (tanévenként 2 alkalommal)
Fogadó órák (szülő illetve óvodapedagógus kezdeményezésére előzetes időpont  
egyeztetés után)
Nyílt napok (előre jelzett időpontban, a szülők testvér nélkül figyelhetik gyermekeik 
tevékenységét a csoportokban)
Játszódélutánok, óvoda közös rendezvényei (évzáró)

•    Folyamatosan kísérjék figyelemmel a csoportok öltözőiben és a hirdető táblán elhelyezett kiírásokat, melyen az óvodai élettel kapcsolatos tájékoztatókat olvashatják.

•    A szükségszerű, rövid jelzés kivételével kérjük, a magánjellegű beszélgetésekre óvodapedagógust ne vonjanak ki a gyermekcsoportból,  mert az zavarja a nevelő munkát.
•    Gyermekükkel kapcsolatos információt csak a saját óvónőiktől, vagy az óvodavezetőtől kérjenek.
•    A Szülő kötelessége az adatok változását 3 munkanapon belül bejelenteni az óvodában.

Az óvoda helységeinek – szülők által történő - használhatóságának rendje

Helyi nevelési programunk küldetésének megfelelve munkánk fontos eleme a hozzánk járó gyermekek szüleinek, családtagjainak bevonása az óvoda életébe, illetve a szülők segítő támogatása nevelési és egyéb vonatkozásokban. Ennek gyakorlata fokozottabban igényli, és a szabályokat betartva  a szülők az intézmény alábbi helyiségeit használhatják:
•    A nyílt napokon az öltöző és a csoportszoba (kérjük a váltó cipő használatát)
•    Az óvodai rendezvények idején a szülők az arra kijelölt felnőtt mosdót saját felelősségükre a higiéniai szabályok betartása mellett használhatják
•    Az óvoda udvarát a gyermekük átvétele után kérjük mihamarabb elhagyni.

6. Egyéb, a gyermek és az intézmény biztonságát garantáló szabályok


•    Alkohol fogyasztása az intézmény teljes területén tilos.
•    Dohányozni csak az intézményen kívül lehet.
•    Az óvoda területén ügynöki és reklám tevékenység nem folytatható!
•    Kereskedelmi tevékenység – helyi nevelési program családsegítő funkciójából eredően – alkalmanként szervezhető.
•    A bejárati ajtót zárva tartjuk 9-12.30-ig, 13-15 óráig.
•    Szülői értekezletek alkalmával csak óvodásaink felügyeletét vállaljuk.

Az eljárásjogi intézkedések dokumentumai az intézmény irattárába megtalálhatók.


Budapest, 2013.szeptember